Archeologia

W ramach badań archeologicznych w charakterze nadzoru, zapewniamy:

  1. Sporządzanie kwerendy źródłowej i archiwalnej.
  2. Ciągły nadzór nad wszelkiego rodzaju  robotami ziemnymi wykonywanymi w trakcie realizacji planowanej inwestycji, w tym: rejestracja znalezisk archeologicznych oraz stwierdzenie zasięgu ich występowania (w ramach inwestycji).
  3. Określanie rodzaju i charakteru pozyskanego materiału zabytkowego, w tym: konsultacje.
  4. Wstępną konserwację i inwentaryzację pozyskanego materiału zabytkowego, w tym: zabezpieczanie do transportu przedmiotów o wartości archeologicznej i zabytkowej.
  5. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi WUOZ oraz postępem prowadzonych robót ziemnych.
  6. Sporządzanie sprawozdań cząstkowych z nadzoru.
  7. Sporządzanie sprawozdań końcowych.

Nadzory archeologiczne prowadzone są  stosowanie do wymagań określonych w pozwoleniach poszczególnych Wojewódzkich Urzędów Konserwatorów Zabytków oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) i Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 162, poz. 1568, z 2003 r. z późniejszymi zmianami).

Metody nieinwazyjne umożliwiają uzyskanie informacji na temat stanowisk archeologicznych bez kosztownych badań stacjonarnych.

Badania prowadzone za pomocą metod niedestrukcyjnych, często poprzedzają wydanie decyzji konserwatorskiej o rozpoczęciu prac wykopaliskowych lub inwestycji w fazie projektu (możliwość uniknięcia wysokich kosztów prac w czasie trwania budowy).